×

Algemene Voorwaarden Sperma Verzending Cryolab Eersel BV

  • 1Definities
  • 2Toepasselijke regelgeving
  • 3Aansprakelijkheid
  • 4Betaling
  • 5Zekerheidspandrecht
  • 6Afwijkingen
  • 7Geschillen
Ad 1.

Cryolab: Cryolab Eersel BV NIEUWSTRAAT 63A te Eersel Nederland

Opdrachtgever: Contractpartij van Cryolab

Zending:Door of namens de opdrachtgever aangeboden zaken, zoals met name te noemen sperma van een van de volgende diersoorten: hond, kat, hengst, geitenbok, en schapenbok, inclusief de verpakking en documenten door Cryolab bijgevoegd. Ook informatie van Cryolab hierover behoort tot dit begrip.

Vervoerder:Bedrijf dat door Cryolab wordt gecontracteerd om het eigenlijke vervoer van de zending te verzorgen

Ontvanger:Degene aan wie Cryolab de zending middels een vervoerder adresseert

Overeenkomst:De overeenkomst tussen Cryolab en de opdrachtgever

Dagen:Kalenderdagen

Uitvoeringsdatum: Datum waarop de opdrachtgever en Cryolab de overeenkomst tot verzending hebben getekend

Verzendingsdatum:Datum waarop redelijkerwijs verwacht mag worden dat de zending door vervoerder bij Cryolab wordt opgehaald.

Afleverdatum:Datum waarop redelijkerwijs verwacht mag worden dat de zending bij ontvanger wordt afgeleverd.


Ad 2.

Op de werkzaamheden in het kader van het transport van een zending door Cryolab en het transport zelf zijn de bepalingen zoals in deze algemene voorwaarden verwoord van van toepassing. Verder gelden tevens de algemene bepalingen van de door Cryolab uitgekozen vervoerder. Cryolab kan overigens nooit aansprakelijk worden gehouden voor alle zaken die het vervoer van de zending betreffen hierbij dient men ook te begrijpen de keuze voor de vervoerder.

Ad 3.

Cryolab kan niet verantwoordelijk noch aansprakelijk worden gehouden voor enige vorm van schade in de breedste zin des woord welke voortkomt uit het initiëren van de zending, het verzorgen van de zending, het vervoer van de zending zelf en het afleveren van de zending. Met name genoemd hierbij worden vertraging, te late levering, onvolledige levering en kwaliteitsveranderingen van de zending. Cryolab is evenmin aansprakelijk voor eventuele vervolgschade in de breedste zin des woords. Nadat de zending is afgeleverd is elke eventuele verdere aansprakelijkheid voor de ontvanger.

Ad 4.

Vooraf wordt door Cryolab een kostenschatting (estimate) voor de betreffende zending aan de opdrachtgever verstrekt. Doordat de omstandigheden van de zending zich ten alle tijden kunnen wijzigen kan Cryolab redelijkerwijs hier nooit absoluut aan gehouden worden. De opdrachtgever zorgt voor correcte en prompte betaling hiervan na acceptatie van de opdracht door Cryolab middels ondertekening van de overeenkomst door beide partijen. Hiermee worden ook onderhavige verdere algemene voorwaarden onderschreven. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat de uiteindelijke factuur door omstandigheden af kan wijken van de kostenschatting. Indien deze hoger uitvalt dan de schatting verplicht de opdrachtgever zich door ondertekening van de overeenkomst het verschil onmiddellijk te betalen. Cryolab verplicht zich in geval van het lager uitvallen van de uiteindelijke faktuur dit verschil met de opdrachtgever te verrekenen.

Cryolab is gerechtigd voor het verhuren van specifieke items aan de opdrachtgever naast de kosten hiervoor een specifieke borgsom te innen.

Ad 5.

De opdrachtgever verschaft aan Cryolab een pandrecht op de zending en alle overige door Cryolab namens de opdrachtgever in beheer gehouden zaken voor alle geldsommen, schade en kosten die de opdrachtgever op enig moment aan Cryolab verschuldigd is, alsmede alle rechten verbonden aan een dergelijk pandrecht waardoor Cryolab de verschuldigde geldsommen kan innen. Cryolab is gerechtigd de zending die zij ter regeling ontving in bezit te houden en de verdere afwikkeling op te schorten zonder aansprakelijkheid op te lopen totdat alle aan Cryolab verschuldigde geldsommen zijn betaald.

Ad 6.

Cryolab kan anders besluiten betreffende het vervoer en de verwerking van de zending als met de opdrachtgever overeengekomen, de verdere voorwaarden blijven onverminderd van toepassing. Tenzij enige verdragsbepaling zich hiertegen verzet blijven de overeengekomen voorwaarden van toepassing.

Ad 7.

Nederlands recht is van toepassing op alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, tenzij enig verdrag dwingendrechtelijk van toepassing is.

  • Route beschrijving

Cryolab Eersel

Via telefoon zijn we tijdens kantooruren bereikbaar van maandag t/m vrijdag. Via email de gehele week.


Afspraken voor invriezen en onderzoek kunnen gemaakt worden voor maandag t/m vrijdag en eenmaal per maand op zaterdag.