×

Algemene Voorwaarden

Van: de besloten vennootschap Cryolab Eersel B.V. gevestigd te (5521 AH) Eersel aan de NIEUWSTRAAT 63A.

KvK Eindhoven nr.: 17115323

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID VAN DE VOORWAARDEN
 • a.

  Op alle door Cryolab Eersel B.V. (in deze voorwaarden nader te noemen Cryolab) gedane aanbiedingen op alle met Cryolab gesloten overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan en op alle verbintenissen met Cryolab zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.

 • b.

  De toepasselijkheid van door wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden en gelden pas na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging daarvan door ons. Een dergelijke afwijking geldt slechts eenmalig.

 • c.

  Onder wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die met ons een verbintenis is aangegaan, dan wel van ons een aanbod daartoe heeft ontvangen en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n) onder algemene of bijzondere titel.

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN EN DE TOTSTANDKOMING VAN DE OPDRACHT/OVEREENKOMST
 • a.

  Al onze aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend. De overeenkomst komt eerst tot stand indien ons aanbod wordt aanvaard middels het door de wederpartij voor akkoord tekenen van dit aanbod, hetzij middels een door ons aan de wederpartij gerichte schriftelijke mededeling waaruit blijkt dat wij de opdracht aanvaarden, hetzij indien wij met de uitvoering van het werk zijn aangevangen. Onder uitvoering wordt ten deze verstaan het treffen van iedere mogelijke voorbereidingshandeling, zoals het plaatsen van bestellingen bij derden door Cryolab.

 • b.

  Alle afspraken en overeenkomsten die wederpartij maakt met ondergeschikte leden van ons personeel, binden ons slechts na schriftelijke bevestiging door ons. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie/vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben.

 • c.

  Cryolab heeft het recht haar aanbod c.q. offerte binnen 24 uur na aanvaarding van dit aanbod c.q. offerte door de wederpartij, te herroepen.

ARTIKEL 3: PRIJZEN
 • a.

  Alle prijsopgaven zijn exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer, installatie en verzekering, tenzij uitdrukkelijk anders door ons is vermeld.

 • b.

  Alle prijsopgaven geschieden onder voorbehoud van prijswijzigingen. Cryolab is gerechtigd nog na de totstandkoming van een overeenkomst, de overeengekomen prijzen te verhogen met de meerkosten die voor ons zijn ontstaan doordat prijs bepalende elementen zijn gestegen, zoals bijvoorbeeld grondstoffen, transportkosten, opslagkosten, verpakkingskosten, douanetarieven, belastingen, lonen, sociale premies, valutakoersen, e.d.

 • c.

  Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, zijn de volgende voorzieningen niet in de montageprijs inbegrepen:

- hak en breekwerk; - afvoer materiaal; - CV-techniek; - demontage; - elektrische, gas- en water-aansluitingen;

ARTIKEL 4: UITVOERING
 • a.

  Cryolab zal haar aansprakelijkheidsrisico dekken door het afsluiten van een verzekering overeenkomstig de in de branche geldende gebruiken. Hiertoe sluit zij een aansprakelijkheidsverzekering af met een verzekerde som van minimaal 500 euro per gebeurtenis.

 • b.

  Mogelijke onjuistheden in offertes/orderbevestigingen waarbij sprake is van (een) rekenkundige fout(en) zullen worden gerectificeerd zonder dat dit ons kan verplichten de overeenkomst conform het abusievelijk opgemaakte stuk uit te voeren.

 • c.

  Door Cryolab verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend.

 • d.

  Wederpartij draag er zorg voor dat de werkzaam heden met betrekking tot de montage en inbedrijfstelling van de door ons geleverde installatie(s)/apparatuur of een juiste wijze, onder goede omstandigheden en ongestoord kunnen plaatsvinden.

ARTIKEL 5:LEVERINGS- EN UITVOERINGSTERMIJNEN, RISICO
 • a.

  De opgegeven leverings- en uitvoeringstermijnen worden gegeven bij benadering en zijn niet bindend voor Cryolab.

  Zij zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij anders is overeengekomen. Bij overschrijding van tussen partijen overeengekomen termijnen is de wederpartij gerechtigd schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst de vorderen, doch niet eerder dan nadat wederpartij Cryolab schriftelijk nog een redelijk termijn van tenminste 3 weken gegund heeft om alsnog haar verplichtingen na te komen (en Cryolab binnen die termijn niet heeft gepresteerd)

 • b.

  De uitvoerings- danwel leveringstermijn gaat in op de datum van totstandkoming der overeenkomst danwel nadat alle gegevens, nodig voor het uitvoeren van de opdracht c.q. werkzaamheden, door de wederpartij aan Cryolab zijn verstrekt.

 • c.

  De wederpartij is verplicht de door ons aan hem aangeboden zaken in ontvangst te nemen.

 • d.

  De levering van zaken en materialen geschiedt af fabriek dan wel af ons bedrijf/magazijn zodat deze zaken en materialen worden vervoerd voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 6: OVERMACHT
 • a.

  Indien Cryolab tekortschiet in de nakoming van een verplichting jegens wederpartij, kan zulks haar niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van omstandigheden die zij redelijkerwijs niet had kunnen voorzien dan wel buiten haar invloedsfeer liggen. In een dergelijk geval van overmacht is Cryolab nimmer tot enige schadevergoeding verplicht.

 • b.

  Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: het niet voldoen door leveranciers en/of (andere) derden van Cryolab aan hun verplichtingen, oorlog of een daarop lijkende situatie, brand, stakingen of werkonderbrekingen, het verloren gaan van de te verwerken materialen, import- of handelsverboden, plotselinge en/of meerschalige ziekte van personeel van Cryolab.

 • c.

  Indien Cryolab in geval van overmacht tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen ut de overeenkomst na te komen, is zij bevoegd de uitvoerings- dan wel leveringstijd met de duur van de belemmering te verlengen. Deze verlenging kan echter nooit langer zijn dan 4 maanden.

 • d.

  Indien Cryolab na deze periode van 4 maanden door overmacht nog steeds verhinderd is haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 • e.

  Alvorens de wederpartij na deze 4 maanden gebruik zou wensen te maken van diens rechten uit niet-nakoming, is hij verplicht eerst Cryolab in de gelegenheid te stellen om gebruik te maken van de in dit artikel 6 lid d omschreven bevoegdheid tot ontbinding. De wederpartij dient Cryolab daartoe schriftelijk aan te manen, waarna Cryolab gehouden is zich binnen 10 dagen na ontvangst van dit schrijven ten aanzien van haar keuze schriftelijk uit te spreken.

 • f.

  Als Cryolab haar verplichtingen gedeeltelijk is nagekomen, is zij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de reeds verrichte werkzaamheden en de gemaakte kosten.

ARTIKEL 7: BETALING
 • a.

  Betaling van de overeengekomen prijs voor verkochte en geleverde zaken en voor verrichte werkzaamheden dienen direct á contant te worden voldaan. Bij overschrijding van deze betalingstermijn verkeert de wederpartij van rechtswege in verzuim.

 • b.

  Alle betalingen dienen in Nederlandse courant en zonder enige aftrek of schuldvergelijking/verrekening te geschieden op een door Cryolab aan te wijzen rekening, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 • c.

  Wanneer betaling nier heeft plaatsgevonden op het in artikel 7 lid a bedoelde tijdstip, is wederpartij aan Cryolab een rente verschuldigd van 1% per maand, te berekenen over het in rekening gebrachte bedrag, waarbij rente over een gedeelte van de maand word berekend over een gehele maand.

 • d.

  Cryolab is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en rente van de wederpartij te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door de wederpartij verschuldigd, in ieder geval wanneer Cryolab zich voor de invordering van hulp van een derde heeft verzekerd. Deze buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het door de wederpartij niet betaalde c.q. openstaande bedrag. Voorts zijn ook de werkelijke door Cryolab gemaakte kosten buiten rechte ter zake inschakeling van raadsman en deskundig(en) door de wederpartij verschuldigd, indien deze kosten hoger zijn dan genoemde 15%.

 • e.

  En geval van gerechtelijke procedure tussen Cryolab en de wederpartij, komen alle door Cryolab terzake van de relatie met de wederpartij gemaakte kosten (zoals porto-, zegel-, telegram-, telefoon-, telex-, en vertegenwoordigingskosten, kosten van door Cryolab noodzakelijk geachte taxaties, proceskosten en kosten van rechtskundige bijstand waaronder begrepen niet door de Rechter toegewezen bedragen) ten laste van de wederpartij, met uitzondering van de proceskosten en kosten van rechtskundige bijstand als door de Rechter toegewezen, indien Cryolab als verliezende partij in de kosten veroordeeld wordt.

 • f.

  Een door de wederpartij gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en rente en tenslotte in mindering op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op latere facturen.

ARTIKEL 10: EIGENDOMSVOORBEHOUD
 • a.

  De wederpartij wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar vaan de door Cryolab geleverde of nog te leveren zaken. Cryolab blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang de wederpartij de vorderingen van Cryolab terzake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet betaald heeft. Cryolab blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang de wederpartij vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten.

 • b.

  De wederpartij is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door Cryolab geleverde zaak een pandrecht te vestigen. Hij verbind zich jegens Cryolab om tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen van een pandrecht bevoegd is.

 • c.

  In geval wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uitgevoerde werkzaamheden jegens Cryolab niet nakomt, zijn wij zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijke geleverde als de eventueel nieuw gevormde zaken, terug te nemen. De wederpartij machtigt ons de plaats(en) te betreden waar deze zaken zich bevinden.

ARTIKEL 9: RECLAME
 • a.

  Wederpartij is verplicht het geleverde direct na aflevering en - indien van toepassing - na montage te keuren.

 • b.

  Gebreken of klachten over de uitvoering van de werkzaamheden dienen onmiddellijk aan ons te worden gemeld. Alle reclames dienen uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering en - indien van toepassing - na montage, althans binnen 14 dagen nadat de feiten aan het licht zijn gekomen waarop de reclames zijn gebaseerd, schriftelijk aan ons te worden gemeld, op straffe van verval van rechten.

 • c.

  Wederpartij is verplicht alle medewerking te verlenen om ons in staat te stellen de reclames te controleren en indien mogelijk binnen een redelijke termijn te herstellen.

ARTIKEL 10: GARANTIE
 • a.

  Tenzij anders is overeengekomen garanderen wij de gebruiker van de door ons aan hem verkochte en geleverde en/of bij hem gemonteerde zaken (installaties/apparatuur), dat deze zaken ten aanzien van afwerking en materiaal vrij zijn van gebreken en beschadigingen, onder de navolgende voorwaarden.

 • b.

  Vanaf het moment dan aflevering dan wel inbedrijfstelling verlenen wij, met uitsluiting van ieder andere aansprakelijkheid, een garantie aan de in artikel 10 lid a bedoelde gebruiker voor materiaal- en constructiefouten aan de door ons verkochte en geleverde en/of gemonteerde zaken (installaties/apparatuur). Deze garantie geldt voor de duur van 3 maanden vanaf de dag waarop de installatie door ons is geleverd dan wel de installatie in bedrijf is gesteld.

 • c.

  Deze in lid b bedoelde garantie ziet op het kosteloos herstellen van genoemde fouten en het in voorkomend geval kosteloos vervangen van onderdelen van de installatie, een en ander met inachtneming van de overige bepalingen dezer voorwaarden, in het bijzonder van artikel 9 (reclame).

 • d.

  Deze garantieverplichting strekt zich niet uit tot reeds vervangen onderdelen en evenmin voor gebreken die het gevolg zijn van onjuist/ondeskundig gebruik door de wederpartij(waaronder in ieder geval te begrijpen is gebruik in strijd met de gebruiksvoorwaarden), onvoldoende onderhoud door de wederpartij, veranderingen aangebracht zonder schriftelijke toestemming van Cryolab, door de wederpartij uitgevoerde reparaties dan wel normale slijtage of gebreken waarvoor de wederpartij op grond van bepalingen dezer algemene voorwaarden aansprakelijk is.

 • e.

  De wederpartij is er mee bekend dat de van Cryolab gekochte en door Cryolab geleverde en gemonteerde zaken (installatie/apparatuur) gebruikt kan worden voor opslag van dierlijk sperma. De (wijze van) opslag dierlijk sperma, na ingebruikneming van deze zaken, valt nadrukkelijk onder de verantwoordelijkheid van de wederpartij.

 • f.

  Onderhavige garantieverplichting vervalt eveneens indien wederpartij niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. Wederpartij heeft niet het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten op de grond dat wij onze garantieverplichting nog niet of nog niet volledig zijn nagekomen.

 • g.

  De ingevolge de garantieverplichting door Cryolab te vervangen gebrekkige onderdelen worden haar eigendom. h. Indien naar het oordeel van Cryolab de kosten van herstel niet in verhouding staan tot het belang van de wederpartij bij herstel heeft de wederpartij - naar keuze van ons - recht op schadevergoeding in plaats van herstel (tot een bedrag ten hoogste gelijk aan de door Cryolab betaalde kostprijs voor de aan de wederpartij geleverde zaken).

ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID
 • a.

  Cryolab is, binnen de grenzen dezer algemene voorwaarden, slechts aansprakelijk voor de door de wederpartij geleden schade als gevolg van in artikel 9 en 10 bedoelde gebreken/fouten, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door onze verzekering, als bedoeld in artikel 4 dezer voorwaarden, wordt gedekt.

 • b.

  Indien Cryolab ingevolge het vorige lid gehouden is de schade die de wederpartij lijdt te vergoeden nimmer meer bedragen dan het bedrag van de door de verzekeraar aan Cryolab gedane uitkering, te vermeerderen met het eventueel door Cryolab verschuldigde eigen risico per gebeurtenis.

 • c.

  In het geval dat Cryolab om welke reden ook geen beroep kan doen op de vorige leden (art. 11a en 11b) van deze voorwaarden. is Cryolab jegens de wederpartij slechts aansprakelijk indien er aan de zijde van Cryolab sprake is van opzet of grove schuld.

 • d.

  In alle gevallen is Cryolab nimmer aansprakelijk voor schade die de wederpartij lijdt, door of als gevolg van (zulks in de ruimste betekenis) het opslaan van dierlijk sperma in de door Cryolab geleverde en/of gemonteerde zaken. De opslag van het sperma valt onder de verantwoordelijkheid van de wederpartij, zoals aangegeven in artikel 10 lid e van deze voorwaarden. Dientengevolge is Cryolab (ook) nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit van het aldus opgeslagen dierlijk sperma.

 • e.

  Indien Cryolab niet tegenstaande de bepaling dezer algemene voorwaarden op grond van wettelijke bepalingen aansprakelijk geacht wordt voor schade die de wederpartij mocht lijden, beperkt Cryolab deze aansprakelijkheid tot het aan de wederpartij berekende factuurbedrag c.q. tot het door de wederpartij aan Cryolab verschuldigde bedrag zoals bedoeld in artikel 7 lid a van deze voorwaarden, zulks evenwel tot een maximum van ?`? 500.

 • f.

  De rechtsvordering van de wederpartij jegens Cryolab tot schadevergoeding of tot herstel ingevolge deze algemene voorwaarden, vervalt door verloop van 12 maanden nadat de wederpartij terzake bij ons heeft geprotesteerd.

ARTIKEL 12: ONTBINDING
 • a.

  In alle gevallen dat de wederpartij:

  • 1. In staat van faillissement wordt verklaard of een verzoek daartoe is ingediend, een verzoek tot surséance van betaling indient of ingediend is dan wel beslag op (een deel van) zijn eigendom wordt gelegd;
  • 2. Komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
  • 3. Enige uit kracht der wet of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor geldende termijn te voldoen;
  • 4. Nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor geldende termijn te voldoen; wordt al hetgeen wederpartij aan Cryolab verschuldigd is direct en ten volle opeisbaar en heeft zij door het of ingebrekestelling vereist zal zijn. het recht hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door Cryolab verrichte levering en/of werkzaamheden terstond en zonder enige waarschuwing of ingebrekestelling in zijn geheel op te eisen en/of het geleverde op te eisen, alles onverminderd de overige rechten van Cryolab op vergoeding van kosten, schade's, interesses, etc.
 • b.

  Teneinde Cryolab de in het vorige lid aangegeven rechten tot terugname van zaken uit te kunnen laten oefenen, verleent de wederpartij reeds nu voor alsdan toestemming oom diens gebouwen, terreinen, etc., waar de zaken zich bevinden, daartoe te (laten) betreden.

 • c.

  Geheel of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. In aanvulling op artikel 5 lid a van deze voorwaarden geldt dat alvorens de wederpartij een schriftelijke ontbindingsverklaring tot Cryolab richt, hij te allen tijde eerst Cryolab schriftelijk in verzuim moet stellen en haar een redelijke termijn moet gunnen (van minstens 3 weken) om alsnog haar verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen de wederpartij nauwkeurig schriftelijk dient te melden.

 • d.

  De wederpartij heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichting op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

ARTIKEL 13: ANNULERING
 • Indien de wederpartij om welke reden dan ook mocht wensen de order te annuleren en Cryolab daarmede zou kunnen instemmen, zal hij in alle gevallen aan Cryolab ten titel van schadevergoeding verschuldigd zijn 15% van het bedrag van de overeengekomen prijs - of het evenredig deel daarvan, indien sprake zou zijn partiële annulering - alles onverminderd het recht van Cryolab om integratie schadevergoeding te verlangen, indien de aard van de overeenkomst daartoe aanleiding mocht geven.

ARTIKEL 14: INDUSTRI?
 • De door ons vervaardigde of verstrekte tekeningen, foto's, berekeningen en modellen blijven onze eigendom en mogen slechts na door ons schriftelijk gegeven toestemming worden nagemaakt of gekopieerd of aan derden worden verstrekt. Op ons eerste verzoek dient wederpartij deze gegevens aan ons terug te geven.

ARTIKEL 15: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
 • a.

  Op alle door ons gedane aanbiedingen, alle met ons gesloten overeenkomsten en andere met ons aangegane verbintenissen, alsmede de uitvoering daarvan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het Weens koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

 • b.

  Alle geschillen voortvloeiend ut aanbiedingen, overeenkomsten en verbintenissen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Burgerlijke Rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Cryolab, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

ARTIKEL 16: SLOTBEPALING
 • Indien enig beding in deze algemene voorwaarden door de Rechter onverhoopt vernietigd c.q. buiten werking gesteld mocht worden, verplichten partijen zich omtrent de inhoud van het betreffend beding tot nader overleg c.q. onderhandelingen.

 • Route Description

Cryolab Eersel

 • Follow Us

Cryolab Eersel